Koncern Bambi Privacy Policy

Obrazac aplikacije za konkurs na radno mesto - Obaveštenje

 

Obaveštenje o zaštiti podataka

Konkurisanje za posao u kompaniji Koncern Bambi a.d. Požarevac (Bambi) podrazumeva, sa Vaše strane, predaju određenih podataka o ličnosti. Ovo obaveštenje definiše način na koji ćemo obrađivati Vaše podatke i kako ćemo postupati u skladu sa različitim zakonima koji se primenjuju na Bambi, radi obezbeđivanja propisnog rukovanja Vašim podacima o ličnosti.

 

Ko smo mi?

Vaše podatke o ličnosti obrađuje Bambi za čije radno mesto konkurišete i Bambi će biti rukovalac obrade zadužen za Vaše lične podatke. Gde je potrebno, ili od nas zatraženo, možemo obelodaniti ove podatke trećim licima radi sprovođenja zakona, ili regulatorne istrage i radi procesa provere pred zaposlenje (do stepena koji je dozvoljen zakonom).

 

Koje podatke o ličnosti ćemo prikupljati, i zašto?

Kao deo samog procesa konkursa, postoji mogućnost da ćemo prikupljati:


  • Vaše kontakt podatke, CV ili rezime, podatke iz konkursnog obrasca, beleške sa intervjua, identifikacioni broj državnog osiguranja ili neki drugi identifikacioni broj, Vašu vizu, pasoš, ili dozvole za rad, sertifikacije, diplome, profesionalne kvalifikacije, važeću vozačku dozvolu;
  • podatke o zdravstvenoj sposobnosti (koje će prikupiti lice zaduženo za procenu zdravstvene radne sposobnosti, a što je ograničeno na fizičku sposobnost za rad);
  • podaci o Vašem etničkom poreklu i potencijalnim invaliditetima, kao i da li ste bili dugoročno nezaposleni, sve isključivo radi provere usaglašenosti sa našim anti-diskriminatornim zakonima i poslovnim politikama. 

Postoji mogućnost da od Vas zatražimo da polažete testove ili da budete deo aktivnosti procenjivanja sposobnosti i mi ćemo zadržati rezultate tih testova i aktivnosti.

Ne vršimo nikakve dodatne provere učesnika konkursa pored onih koje su vezane za sposobnost učesnika konkursa da obavlja poslove odgovarajućeg radnog mesta. Učesnike konkursa koji ulaze u uži krug biramo procesom lične selekcije i uzimamo u obzir relevantno iskustvo i veštine koje su potrebne za posao.

Ako Vas zaposlimo, prikupljaćemo dodatne podatke o ličnosti. Za dodatne informacije, molimo pogledajte naše Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti zaposlenih. Potrebni su nam sledeći podaci:

Vaši kontakt i bankovni podaci, da bismo mogli da komuniciramo i da Vas isplaćujemo;

podaci relevantni za bilo koje doprinose koje možemo uplaćivati na Vaše ime (npr. penzije) za tu svrhu;

beleške sa sastanaka i pitanja koja ste Vi pokrenuli, ili koja su pokrenuta protiv Vas, kao deo Vašeg zaposlenja (uključujući i disciplinarne sastanke);

podaci o obukama u kojima ste učestvovali;

ograničeni podaci o zdravstvenom stanju dobijeni kroz zdravstvene preglede, nasumično testiranje na alkohol ili na drogu, ili izveštaji o nesrećnim slučajevima radi usklađivanja sa našim zdravstvenim i bezbednosnim obavezama;

slike sa CCTV video nadzora radi praćenja pristupa lokacijama i prevencije problema i prekršaja vezanih za zdravlje i bezbednost.

Po kom pravnom osnovu koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Mi obrađujemo Vaše podatke o ličnosti da bismo procenili validnost Vaše aplikacije pre zaključenja Ugovora o radu sa nama i obrađujemo iste u skladu sa zakonima koji se primenjuju na našu kompaniju (tj. vezano za obezbeđivanje jednakih mogućnosti). Ako ne možete da nam obezbedite potrebne podatke, mi nećemo biti u stanju da procenimo Vašu prikladnost za relevantno radno mesto za koje konkurišete ili nećemo moći da komuniciramo sa Vama.

Ako bude potrebno da od Vas zatražimo dodatne podatke, obavestićemo Vas da li su ti podaci potrebni radi ispunjenja ugovora, ili je to posledica određene pravne obaveze i obavestićemo Vas o posledicama koje mogu nastati u slučaju da niste u mogućnosti da nam pružite pomenute podatke kao i rizike vezane za upotrebu podataka o ličnosti sa naše strane.

Kada šaljemo Vaše podatke o ličnosti u inostranstvo?

Mi prvenstveno držimo Vaše podatke o ličnosti u državi u kojoj ste se prijavili za relevantnu poziciju. Međutim, ukoliko je potrebno da podatke o Vašoj aplikaciji  prosledimo u države koje se nalaze van Republike Srbije ili Evropskog ekonomskog prostora, obezbedićemo da takvi transferi obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite. Molimo kontaktirajte Lice za zaštitu podataka ukoliko želite da vidite primerak mera zaštite koje primenjujemo vezano za izvoz Vaših podataka o ličnosti.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje smo ih inicijalno i prikupili, kao i za sve ostale dozvoljene povezane svrhe. Pitaćemo Vas da li želite da Vam sačuvamo podatke unutar arhive radi potencijalnih budućih poslovnih prilika u slučaju da Vaše konkurisanje bude neuspešno.

Koja su Vaša prava vezana za podatke o ličnosti koje mi prikupljamo?

Ako Vam je prebivalište u Republici Srbiji ili unutar Evropske unije, ili mi obrađujemo Vaše podatke unutar Evropske unije, imate određena prava u vezi sa podacima koje o Vama prikupljamo:

Pristup subjekta: Imate pravo da Vam se obezbedi pristup svim podacima koje Bambi drži o Vama, i to najkasnije u roku od mesec dana od dana Vašeg zahteva. 

Ispravke: Možete zatražiti da se netačni podaci o Vama isprave.

Brisanje: Možete da zatražite da se Vaši podaci u određenim situacijama obrišu, u skladu sa članom 30  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i preduzećemo neophodne korake da obavestimo druge rukovaoce koji su odgovorni za Vaše podatke da ste zatražili brisanje svih veza sa podacima, kao i samih primeraka ili kopija podataka.

Povlačenje saglasnosti: Možete povući saglasnost na obrađivanje podataka o ličnosti koje ste nam dali i imate pravo da prekinete dalju obradu ako ne postoji drugi osnov pod kojim Bambi može da obrađuje Vaše lične podatke.

Ograničenja: Možete zatražiti da određeni podaci o ličnosti budu zaštićeni ograničenim pristupom, dok se o žalbi ne reši, kao i da ograničite obrađivanje u određenim drugim okolnostima.

Prenosivost: Možete od nas zatražiti da se podaci o ličnosti koje mi držimo o Vama prenesu trećem licu elektronskim putem.

Žalbe: Možete podneti žalbu u vezi sa našim obrađivanjem kod ovlašćenog lica za zaštitu podataka.

Automatizovan ulazak u uži krug 

Postoji mogućnost da ćemo koristiti automatizovane kriterijume da bismo odredili koje aplikacije šaljemo u sledeći krug selekcije. Ukoliko ste odbijeni, imate pravo da od nas zatražite ponovnu procenu ove automatizovane odluke na neautomatizovan način, kao i da od nas zatražite informacije o ovoj proceduri. Molimo ovde napomenite ako ste saglasni sa ovim automatizovanim obrađivanjem.

Ja sam saglasan/saglasna sa automatskim obrađivanjem moje aplikacije od strane Bambija

 

 

Buduća slobodna radna mesta ili dalje poslovne prilike

Molimo ovde napomenite ako želite da zadržimo, unutar naše baze podataka, Vaše podatke za buduća slobodna radna mesta ili za dalje poslovne prilike ukoliko Vaše konkurisanje bude neuspešno.

Želeo/Želela bih da moji podaci ostanu unutar baze podataka Bambija zarad budućih slobodnih radnih mesta ili daljih poslovnih prilika ukoliko moje konkurisanje bude neuspešno.  

Svoju saglasnost mogu povući u svakom trenutku na adresi dataprotectionoffice@bambi.rs

 

 

Vaš kontakt za bilo kakva pitanja

Bambi je odredio Lice za zaštitu podataka koje treba kontaktirati u slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa tumačenjem ovog obaveštenja. Kontakt podaci se nalaze ispod:


E-mail: dataprotectionoffice@bambi.rs